Finally got Static Age on vinyl at Amoeba yesterday…

:)